Zariadenie pre seniorov Zobor

Zariadenie vzniklo v zrekonštruovanej budove bývalej detskej nemocnice.

Náklady na rekonštrukciu dosiahli zhruba 4 400 000 eur, väčšinu zaplatilo mesto z vlastného rozpočtu. Z eurofondov získalo na zariadenie opatrovateľskej služby 560 000 eur.

Zariadenie pre seniorov Zobor pozostáva z domova dôchodcov s kapacitou 114 lôžok a zariadenia opatrovateľskej služby s 50 lôžkami. Spravuje ho príspevková organizácia mesta, zriadená na tento účel. „Klientom sú k dispozícii i doplnkové služby – zimná záhrada, átrium, knižnica, spoločenská dvorana pre voľnočasové aktivity či kaplnka.

Zariadenie pre seniorov Zobor

Zariadenie pre seniorov je zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby. Jej stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby je daný právoplatným rozhodnutím o odkázanosti, ktoré vydáva príslušná obec/mesto podľa miesta trvalého bydliska.

ZpS sa nachádza v mestskej časti Zobor v novo zrekonštruovaných priestoroch, ktorých súčasťou je rozsiahly park s oddychovými zónami. Zariadenie má kapacitu 103 lôžok. Ubytovanie v zariadení sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách, z ktorých je veľká časť vybavená balkónom.